Качество на живота І Quality of Life

Обществените представи за качество на живот дават доста "скромни" определения на понятието „качество на живот”, като например: да имаме достатъчно пари за живот, да имаме достъп до качествени здравни услуги, да можем да покриваме битовите си разходи, да имаме дрехи за всички сезони, да се храним с добра храна, да имаме автомобил, да притежаваме основни електрически уреди за дома и т.н. 
По-широкото схващане за качеството на живот, което е и израз на определени свободи и ценностни достижения, наблюдаваме в определенията, свързани с личностна реализация и публичното признание, включително кариера и обществено-политическа активност, човешки права, граждански свободи и др.
В настоящия момент представите за качество на живот са форсирани под влиянието на последиците от кризата. Контекстът на оценките се променя до степен, в която хората по-скоро говорят за възможности за запазване на досегашното качество на живот и за осигуряване на някакъв негов минимум.